ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายการ
dot
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletสนับสนุนเวปไซด์
dot
ประมวลกฏหมาย
dot
bulletบรรพ 1 ความเบื้องต้น
bulletบรรพ 2 สัญญา-หนี้-ละเมิด
bulletบรรพ 3 เอกเทศสัญญา
bulletบรรพ 4 ที่ดินและทรัพย์สิน
bulletบรรพ 5 ครอบครัว
bulletบรรพ 6 มรดก
bulletกฎหมายอาญา
bulletกฏหมายสัญชาติ
bulletกฏหมายแรงงาน
bulletกฏหมายล้มละลาย
dot
Linkกฏหมาย
dot
bulletศาลยุติธรรม
bulletเนติบัณฑิต
bulletสภาทนายความ
bulletกรมบังคับคดี
bulletศาลปกครอง
dot
Linkทั่วไป
dot
bulletทีวี/ภาพยนต์
bulletคุ้มครองผู้บริโภค
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletแผนที่กรุงเทพ
bulletค้นคนจากโทรศัพท์
bulletหนังสือพิมพ์
bulletGoogle
ขอกลับเข้ารับราชการ

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   มี 3 กรณี
 

            1.กรณีการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการในส่วนราชการสงวนตำแหน่งประเภทเดิม ระดับเดิม สายงานเดิมหรือต่างสายงานที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไว้สำหรับบรรตจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยผู้ขอกลับเข้ารับราชการจะต้องยื่นคำขอพร้อมหนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันพ้นตำจากราชการทหาร

            2.กรณีการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการให้ส่วนราชการสงวนตำแหน่งประเภทเดิม ระดับเดิม สายงานเดิมหรือต่างสายงาน หรือต่างประเภทที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกรณีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการ อาจสงวนตำแหน่งประเภทวิชาการไว้สำหรับบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ โดยต้องบรรจุกลับเข้ารับราชการภายในกำหนดเวลาที่ ครม.อนุมัติ แต่ไม่เกิน 4 ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว

ผู้ขอกลับเข้ารับราชการต้องยื่นคำขอพร้อมหนังสือรับรองประวัติการทำงานก่อนวันสิ้นสุดกำหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปปฏิบัติงานใดๆ ไม่น้อยกว่า 30 วัน

            3.กรณีการบรรจุผู้ออกราชการไปที่มิใช่การออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการ
ผู้ขอกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยให้ยื่นคำขอพร้อมประวัติการรับราชการและประวัติการทำงานทุกแห่ง

            ทั้งนี้ ให้บรรจุกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทเดิมไม่สูงกว่าเดิม สายงานเดิมหรือต่างสายงานที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ขอกลับเข้ารับราชการ

ขอกลับเข้ารับราชการ
Headline
ฎีกาน่าสนใจ
โจทก์ไม่เสียค่าอ้างเอกสาร
รอการลงโทษ
พรากผู้เยาว์Copyright © 2010 All Rights Reserved.