ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายการ
dot
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletสนับสนุนเวปไซด์
dot
ประมวลกฏหมาย
dot
bulletบรรพ 1 ความเบื้องต้น
bulletบรรพ 2 สัญญา-หนี้-ละเมิด
bulletบรรพ 3 เอกเทศสัญญา
bulletบรรพ 4 ที่ดินและทรัพย์สิน
bulletบรรพ 5 ครอบครัว
bulletบรรพ 6 มรดก
bulletกฎหมายอาญา
bulletกฏหมายสัญชาติ
bulletกฏหมายแรงงาน
bulletกฏหมายล้มละลาย
dot
Linkกฏหมาย
dot
bulletศาลยุติธรรม
bulletเนติบัณฑิต
bulletสภาทนายความ
bulletกรมบังคับคดี
bulletศาลปกครอง
dot
Linkทั่วไป
dot
bulletทีวี/ภาพยนต์
bulletคุ้มครองผู้บริโภค
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletแผนที่กรุงเทพ
bulletค้นคนจากโทรศัพท์
bulletหนังสือพิมพ์
bulletGoogle
คำร้องถอนฟ้อง

             ข้อ๑. คดีนี้จำเลยทั้งสองยื่นคำให้การแล้ว  ศาลนัดสืบพยานโจทก์วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๔๗  คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทังสองว่าผิดสัญญาชื้อขาย  และขอบังคับให้ส่งมอบทรัพย์พิพาทตามสัญญาหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา และเสียค่าเสียหายแก่โจทก์ 

              แต่เนื่องจากโจทก์และจำเลยทั้งสองได้ตกลงกันได้ด้วยดีก่อนวันสืยพยาน  โดยจำเลยทั้งสองยินยอมรับผิดและชดใช้ราคาตามที่โจทก์เรียกร้องทุกประการทั้งยังหาหลักประกันจนเป็นที่พอใจ  โจทก์จึงไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป  และจำเลยก็ไม่คัดค้านแต่ประการใด  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือให้ความยินยอมแนบท้ายคำร้องนี้

              ด้วยเหตุดังประทานกราบเรียนศาลเที่เคารพขอศาลได้โปรดมีคำสั่งถอนฟ้องโจทก์  เสียจากสารบบความขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ

คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ
หนังสือรับสภาพหนี้001 article
ฟ้องขอให้รับรองบุตร article
ฟ้องบุกรุก/ลักทรัพย์
ฟ้องรับสภาพหนี้ article
คำร้องขอศาลเป็นคนสาบสูญ
คำร้องขอเลื่อนการพิจารณา
คำร้องขอให้นำคดีมาพิจารณา
คำร้องขอขยายเวลายื่นคำให้การ
คำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา
คำแถลงขอปิดหมายข้ามเขต
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง
คำแถลงขอปิดหมาย
คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์
คำร้องขอให้ศาลออกคำบังคับ
สัญญาซื้อขายรถยนต์ article
คำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม article
สัญญาเช่าที่ดิน
สัญญากู้ยืมเงิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.