ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายการ
dot
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletสนับสนุนเวปไซด์
dot
ประมวลกฏหมาย
dot
bulletบรรพ 1 ความเบื้องต้น
bulletบรรพ 2 สัญญา-หนี้-ละเมิด
bulletบรรพ 3 เอกเทศสัญญา
bulletบรรพ 4 ที่ดินและทรัพย์สิน
bulletบรรพ 5 ครอบครัว
bulletบรรพ 6 มรดก
bulletกฎหมายอาญา
bulletกฏหมายสัญชาติ
bulletกฏหมายแรงงาน
bulletกฏหมายล้มละลาย
dot
Linkกฏหมาย
dot
bulletศาลยุติธรรม
bulletเนติบัณฑิต
bulletสภาทนายความ
bulletกรมบังคับคดี
bulletศาลปกครอง
dot
Linkทั่วไป
dot
bulletทีวี/ภาพยนต์
bulletคุ้มครองผู้บริโภค
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletแผนที่กรุงเทพ
bulletค้นคนจากโทรศัพท์
bulletหนังสือพิมพ์
bulletGoogle
คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์

            ข้อ๑.ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนางวิลัย  แดงภู่ อายุ ๗๒ ปี รายละเอียดปรากฎตามสำเนาภาพถ่ายในสุติบัตร เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑ 

             ข้อ๒.ปรากฎว่าปัจจุบัน นางวิลัย  แดงภู่  ป่ายเป็นโรคชรา  จำความไม่ได้ ไม่สามารถช่วยเหลือคนเองได้  การเดินเหินเป็นไปไหนมาไหนด้วยตนเองไม่ได้  และต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด  สติสัมปชัญญไม่สมประกอบ ไม่สามารถจดจำอะไรได้  จนไม่สามารถประกอบกิจการใดได้ได้โดยปกติ รายละเอียดปรากฎตามใบรับรองแพทย์เอกสารท้านคำร้องหมายเชข ๒

             เนื่องจาก นางวิลัย  แดงภู่  มีทรัพย์สินจำนวนมากหลายรายการซึ่งเป็นที่เกรงว่าจะทำนิติกรรมไปในทางที่เป็นที่เสียหายแก่ทรัพยืสินนั้นได้

              ฉะนั้นด้วยเหตุและผลดังประทานกราบเรียนข้างต้น  ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ นางวิลัย  แดงภู่ และไม่เคยเป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคลล้มละลาย  ไม่เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ  ไม่เป็นผู้วิกลจริต  ทั้งมีคุณสมบัติครบด้วนตามกฎหมาย  จึงขอศาลได้โปรดพิจารณาไต่สวนคำร้องนี้ของผู้ร้องและมีคำสั่งให้นางวิลัย  แดงภู่  เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถโดยให้อยู่ในความพิทักษ์ของผู้ร้องด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ

คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ
หนังสือรับสภาพหนี้001 article
ฟ้องขอให้รับรองบุตร article
ฟ้องบุกรุก/ลักทรัพย์
ฟ้องรับสภาพหนี้ article
คำร้องขอศาลเป็นคนสาบสูญ
คำร้องขอเลื่อนการพิจารณา
คำร้องถอนฟ้อง
คำร้องขอให้นำคดีมาพิจารณา
คำร้องขอขยายเวลายื่นคำให้การ
คำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา
คำแถลงขอปิดหมายข้ามเขต
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง
คำแถลงขอปิดหมาย
คำร้องขอให้ศาลออกคำบังคับ
สัญญาซื้อขายรถยนต์ article
คำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม article
สัญญาเช่าที่ดิน
สัญญากู้ยืมเงิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.