ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายการ
dot
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletสนับสนุนเวปไซด์
dot
ประมวลกฏหมาย
dot
bulletบรรพ 1 ความเบื้องต้น
bulletบรรพ 2 สัญญา-หนี้-ละเมิด
bulletบรรพ 3 เอกเทศสัญญา
bulletบรรพ 4 ที่ดินและทรัพย์สิน
bulletบรรพ 5 ครอบครัว
bulletบรรพ 6 มรดก
bulletกฎหมายอาญา
bulletกฏหมายสัญชาติ
bulletกฏหมายแรงงาน
bulletกฏหมายล้มละลาย
dot
Linkกฏหมาย
dot
bulletศาลยุติธรรม
bulletเนติบัณฑิต
bulletสภาทนายความ
bulletกรมบังคับคดี
bulletศาลปกครอง
dot
Linkทั่วไป
dot
bulletทีวี/ภาพยนต์
bulletคุ้มครองผู้บริโภค
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletแผนที่กรุงเทพ
bulletค้นคนจากโทรศัพท์
bulletหนังสือพิมพ์
bulletGoogle
คำร้องขอให้นำคดีมาพิจารณา

             ข้อ ๑. คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้ง ๒ และศาลได้โปรดมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวก่อน   เพื่อรอฟังผลคดีอาญา

             เนื่องจากพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องจำเลยในคดีอาญาที่ ศาลจังหวัดมีนบุรี คดีหมายเลขดำที่  ๓๘๙๐/๒๕๕๐  ในฐานความผิด ขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายและจิตใจ  ทรัพย์สินเสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๐ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๓,๑๕๗ อันเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา  โดยมีประเด็นว่าจำเลยประมาทหรือไม่

             บัดนี้ในส่วนของคดีอาญา  ศาลได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๑  และคดีอาญาถึงที่สุดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามคำพิพากษาของศาลฉบับลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๑ ที่แนบมาพร้อมคำร้องนี้

             อาศัยเหตุดังกราบเรียนข้างต้น จึงขอประทานศาลได้โปรดมีคำสั่ง ให้นำคดีนี้กลับสู่การพิจารณาด้วย  ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ

คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ
หนังสือรับสภาพหนี้001 article
ฟ้องขอให้รับรองบุตร article
ฟ้องบุกรุก/ลักทรัพย์
ฟ้องรับสภาพหนี้ article
คำร้องขอศาลเป็นคนสาบสูญ
คำร้องขอเลื่อนการพิจารณา
คำร้องถอนฟ้อง
คำร้องขอขยายเวลายื่นคำให้การ
คำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา
คำแถลงขอปิดหมายข้ามเขต
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง
คำแถลงขอปิดหมาย
คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์
คำร้องขอให้ศาลออกคำบังคับ
สัญญาซื้อขายรถยนต์ article
คำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม article
สัญญาเช่าที่ดิน
สัญญากู้ยืมเงิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.