ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายการ
dot
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletสนับสนุนเวปไซด์
dot
ประมวลกฏหมาย
dot
bulletบรรพ 1 ความเบื้องต้น
bulletบรรพ 2 สัญญา-หนี้-ละเมิด
bulletบรรพ 3 เอกเทศสัญญา
bulletบรรพ 4 ที่ดินและทรัพย์สิน
bulletบรรพ 5 ครอบครัว
bulletบรรพ 6 มรดก
bulletกฎหมายอาญา
bulletกฏหมายสัญชาติ
bulletกฏหมายแรงงาน
bulletกฏหมายล้มละลาย
dot
Linkกฏหมาย
dot
bulletศาลยุติธรรม
bulletเนติบัณฑิต
bulletสภาทนายความ
bulletกรมบังคับคดี
bulletศาลปกครอง
dot
Linkทั่วไป
dot
bulletทีวี/ภาพยนต์
bulletคุ้มครองผู้บริโภค
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletแผนที่กรุงเทพ
bulletค้นคนจากโทรศัพท์
bulletหนังสือพิมพ์
bulletGoogle
คำร้องขอขยายเวลายื่นคำให้การ

                 ข้อ ๑. คดีนี้เจ้าพนักงานศาลได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยโดยมีผู้รับไว้แทน  เมื่อวันที่  ๑ มกราคม  ๒๕๕๐   และจะครบกำหนดที่จำเลยจะต้องยื่นคำให้การภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐

                 เนื่องจากคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยผิดสัญญารับซื้อขายสินค้า  ซึ่งมีการซื้อขายระหว่างโจทก์กับจำเลย  เป็นจำนวนมาก  มีสัญญาและการซื้อขายระหว่างกันเป็นจำนวนนับร้อยครั้ง  และมีเอกสารที่เกี่ยวกับการซื้อขาย  ใบเสนอราคา  ใบคำสั่งซื้อ  ใบกำกับภาษี  ใบวางบิล  ใบรับ ใบส่งของ  และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก  จำเลยต้องตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงกับฟ้องโจทก์หรือไม่  จึงทำให้จำเลยไม่อาจตรวจสอบค้นหาข้อเท็จจริงได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นคำให้การได้  จำเลยจึงไม่อาจยื่นคำให้การได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

                  อาศัยเหตุและผลดังประทานกราบเรียนข้างต้น  ขอศาลได้โปรดขยายระยะเวลายื่นคำให้การของจำเลยไปอีกสัก  ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบกำหนดยื่นคำให้การ  ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ

คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ
หนังสือรับสภาพหนี้001 article
ฟ้องขอให้รับรองบุตร article
ฟ้องบุกรุก/ลักทรัพย์
ฟ้องรับสภาพหนี้ article
คำร้องขอศาลเป็นคนสาบสูญ
คำร้องขอเลื่อนการพิจารณา
คำร้องถอนฟ้อง
คำร้องขอให้นำคดีมาพิจารณา
คำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา
คำแถลงขอปิดหมายข้ามเขต
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง
คำแถลงขอปิดหมาย
คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์
คำร้องขอให้ศาลออกคำบังคับ
สัญญาซื้อขายรถยนต์ article
คำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม article
สัญญาเช่าที่ดิน
สัญญากู้ยืมเงิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.