ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายการ
dot
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletสนับสนุนเวปไซด์
dot
ประมวลกฏหมาย
dot
bulletบรรพ 1 ความเบื้องต้น
bulletบรรพ 2 สัญญา-หนี้-ละเมิด
bulletบรรพ 3 เอกเทศสัญญา
bulletบรรพ 4 ที่ดินและทรัพย์สิน
bulletบรรพ 5 ครอบครัว
bulletบรรพ 6 มรดก
bulletกฎหมายอาญา
bulletกฏหมายสัญชาติ
bulletกฏหมายแรงงาน
bulletกฏหมายล้มละลาย
dot
Linkกฏหมาย
dot
bulletศาลยุติธรรม
bulletเนติบัณฑิต
bulletสภาทนายความ
bulletกรมบังคับคดี
bulletศาลปกครอง
dot
Linkทั่วไป
dot
bulletทีวี/ภาพยนต์
bulletคุ้มครองผู้บริโภค
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletแผนที่กรุงเทพ
bulletค้นคนจากโทรศัพท์
bulletหนังสือพิมพ์
bulletGoogle
คำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา

           ข้อ ๑. คดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยว่า  จำเลยผิดสัญญาซื้อขายเสื้อและกางเกงและขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  รายละเอียดปรากฎตามคำฟ้องโจทก์ที่ยื่นต่อศาลพร้อมคำร้องนี้                   

           เนื่องจากการซื้อขายเสื้อและกางเกงระหว่างโจทกจำเลยมีการทำสัญญาระหว่างกันไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจน  และในการส่งมอบทรัพย์ตามฟ้องนี้โจทก์มีใบรับส่งของซึ่งจำเลยได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานดังปรากฏตามเอกสารท้ายฟ้องโจทก์  คดีนี้จึงเป็นคดีที่มีมูลจะฟ้องร้องได้  แต่เนื่องจากโจทก์เป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้

             อาศัยเหตุดังประทานกราบเรียนข้างต้นขอศาลได้โปรดมีคำสั่งนัดไต่สวนและอนุญาตให้โจทก์ฟ้องคดีอย่างคนอนาถาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่โจทก์ด้วย  ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ                           ทนายผู้ร้อง

คำร้องฉบับนี้ข้าพเจ้านางสาวอุบล  ศรวิเชียร  ทนายความโจทก์เป็นผู้เรียงและพิมพ์

                                      ลงชื่อ                           ผู้เรียงและพิมพ์
คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ

คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ
หนังสือรับสภาพหนี้001 article
ฟ้องขอให้รับรองบุตร article
ฟ้องบุกรุก/ลักทรัพย์
ฟ้องรับสภาพหนี้ article
คำร้องขอศาลเป็นคนสาบสูญ
คำร้องขอเลื่อนการพิจารณา
คำร้องถอนฟ้อง
คำร้องขอให้นำคดีมาพิจารณา
คำร้องขอขยายเวลายื่นคำให้การ
คำแถลงขอปิดหมายข้ามเขต
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง
คำแถลงขอปิดหมาย
คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์
คำร้องขอให้ศาลออกคำบังคับ
สัญญาซื้อขายรถยนต์ article
คำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม article
สัญญาเช่าที่ดิน
สัญญากู้ยืมเงิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.