ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายการ
dot
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletสนับสนุนเวปไซด์
dot
ประมวลกฏหมาย
dot
bulletบรรพ 1 ความเบื้องต้น
bulletบรรพ 2 สัญญา-หนี้-ละเมิด
bulletบรรพ 3 เอกเทศสัญญา
bulletบรรพ 4 ที่ดินและทรัพย์สิน
bulletบรรพ 5 ครอบครัว
bulletบรรพ 6 มรดก
bulletกฎหมายอาญา
bulletกฏหมายสัญชาติ
bulletกฏหมายแรงงาน
bulletกฏหมายล้มละลาย
dot
Linkกฏหมาย
dot
bulletศาลยุติธรรม
bulletเนติบัณฑิต
bulletสภาทนายความ
bulletกรมบังคับคดี
bulletศาลปกครอง
dot
Linkทั่วไป
dot
bulletทีวี/ภาพยนต์
bulletคุ้มครองผู้บริโภค
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletแผนที่กรุงเทพ
bulletค้นคนจากโทรศัพท์
bulletหนังสือพิมพ์
bulletGoogle
คำแถลงขอปิดหมายข้ามเขต

          ข้อ๑.คดีนี้ โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยวันนี้ 

         เนื่องจากจำเลย มีภูมิลำเนาอยู่แนอน ณ บ้านเลขที่ตามฟ้องโจทก์ ปรากฏตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรซึงแนบมาท้ายคำแถลงนี้  ดังนั้น ในการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลย  หากไม่พบจำเลยหรือพบจำเลยแต่จำเลยไม่ยอมรับหรือไม่มีบุคคลโดยชอบรับไว้แทนจำเลย  ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานเดินหมายส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยโดยวิธีปิดหมาย ณ ภูมิลำเนาของจำเลยด้วย

          อนึ่งจำเลยนี้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดราชบุรี  โจทก์จึงขอเสียค่าธรรมเนียมในการส่งตามระเบียบโดยแนบตั๋วแลกเงินไปรษณีย์จำนวน ๑ ฉบับ เป็นเงิน ๒๕๐ บาท  มาพร้อมคำแถลงนี้แล้ว

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ                               ผู้แถลง

คำแถลงฉบับนี้ข้าพเจ้านางสาวอุบล  ศรวิเชียร  ทนายความโจทก์เป็นผู้เรียงและพิมพ์

                                       ลงชื่อ                              ผู้เรียงและพิมพ์
คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ

คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ
หนังสือรับสภาพหนี้001 article
ฟ้องขอให้รับรองบุตร article
ฟ้องบุกรุก/ลักทรัพย์
ฟ้องรับสภาพหนี้ article
คำร้องขอศาลเป็นคนสาบสูญ
คำร้องขอเลื่อนการพิจารณา
คำร้องถอนฟ้อง
คำร้องขอให้นำคดีมาพิจารณา
คำร้องขอขยายเวลายื่นคำให้การ
คำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง
คำแถลงขอปิดหมาย
คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์
คำร้องขอให้ศาลออกคำบังคับ
สัญญาซื้อขายรถยนต์ article
คำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม article
สัญญาเช่าที่ดิน
สัญญากู้ยืมเงิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.