ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายการ
dot
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletสนับสนุนเวปไซด์
dot
ประมวลกฏหมาย
dot
bulletบรรพ 1 ความเบื้องต้น
bulletบรรพ 2 สัญญา-หนี้-ละเมิด
bulletบรรพ 3 เอกเทศสัญญา
bulletบรรพ 4 ที่ดินและทรัพย์สิน
bulletบรรพ 5 ครอบครัว
bulletบรรพ 6 มรดก
bulletกฎหมายอาญา
bulletกฏหมายสัญชาติ
bulletกฏหมายแรงงาน
bulletกฏหมายล้มละลาย
dot
Linkกฏหมาย
dot
bulletศาลยุติธรรม
bulletเนติบัณฑิต
bulletสภาทนายความ
bulletกรมบังคับคดี
bulletศาลปกครอง
dot
Linkทั่วไป
dot
bulletทีวี/ภาพยนต์
bulletคุ้มครองผู้บริโภค
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletแผนที่กรุงเทพ
bulletค้นคนจากโทรศัพท์
bulletหนังสือพิมพ์
bulletGoogle
สัญญาซื้อขายรถยนต์ article

 1/2

สัญญาซื้อขายรถยนต์

 

    

สัญญานี้ทำขึ้นที่………… เมื่อวันที่……. เดือน..................พ.ศ. .............

 

ระหว่าง

                                ก. นาย/นาง/นางสาว....................................................................... อายุ...........ปี/ห้างหุ้นส่วนจำกัด......................................... โดยผู้มีอำนาจลงนามท้ายสัญญา/บริษัท...................................................... จำกัด โดยผู้มีอำนาจลงนามท้ายสัญญา อยู่บ้านเลขที่/สำนักงานเลขที่.............หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย...............................ถนน..................................แขวง/ตำบล.............................เขต/อำเภอ.............................จังหวัด.........................บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..............................................ออกให้โดย.................................................ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ขาย" ฝ่ายหนึ่ง กับ

                                ข. นาย/นาง/นางสาว........................................................................... อายุ...........ปี/ห้างหุ้นส่วนจำกัด......................................... โดยผู้มีอำนาจลงนามท้ายสัญญา/บริษัท...................................................... จำกัด โดยผู้มีอำนาจลงนามท้ายสัญญา อยู่บ้านเลขที่/สำนักงานเลขที่.............หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................แขวง/ตำบล..........................เขต/อำเภอ...........................จังหวัด...................................บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่............................ออกให้โดย..................... ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ซื้อ" อีกฝ่ายหนึ่ง

 

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

 

                                ข้อ 1.ผู้ซื้อตกลงซื้อ และผู้ขายตกลงขายรถยนต์ประเภท…………………………… ยี่ห้อ…………………………………แบบ………………………….หมายเลขทะเบียน………...………. หมายเลขตัวรถยนต์…………………………หมายเลขเครื่องยนต์…………………………………ทั้งนี้ รายละเอียดของรถยนต์ปรากฏตามสมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์แนบท้ายสัญญา และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "รถยนต์"

 

                                ข้อ 2.ทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อขายรถยนต์ตามสัญญานี้ ซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในราคาทั้งสิ้นจำนวน……………บาท (...................................................................)

 

                                ข้อ 3. ผู้ซื้อตกลงชำระราคาซื้อขายรถยนต์ให้แก่ผู้ขายทั้งจำนวนเป็นเงินสด ณ  .................... โดยผู้ขายได้รับไว้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วในวันทำสัญญานี้

 

 

 

                               ข้อ 4.ผู้ขายตกลงส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงรับมอบรถยนต์จากผู้ขายในสภาพเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อทุกประการ และให้ถือว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์ได้โอนให้กับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วในวันทำสัญญานี้

 

             ข้อ 5.      ผู้ซื้อตกลงจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของรถยนต์ในสมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อเองทั้งสิ้น โดยผู้ขายได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวมอบให้ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วในวันทำสัญญานี้

                                ทั้งนี้ ในระหว่างที่ผู้ซื้อดำเนินการตามวรรคแรก  หากผู้ซื้อกระทำการใด ๆ หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกกระทำการใด ๆ ที่มีผลให้ผู้ขายได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับความเสียหาย ผู้ขายมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้ซื้อได้ทันที

 

                                ข้อ 6.การบอกกล่าว ทวงถาม หรือส่งเอกสารใด ๆ อันพึงมีไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ และคู่สัญญาอีกฝ่ายได้ทราบแล้วใน  วันที่คำบอกกล่าว หรือเอกสารนั้น ๆ พึงไปถึงตามปกติ

 

                                สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจข้อความโดยตลอดดีแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

 

 

ลงชื่อ  .......................................   ผู้ขาย         ลงชื่อ  ............................................  ผู้ซื้อ

 

(   ...........................................  )                       ...............................................  )

 

 

ลงชื่อ  .......................................   พยาน        ลงชื่อ  ............................................  พยาน 

(   ...........................................  )                       ...............................................  )
คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ

คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ
หนังสือรับสภาพหนี้001 article
ฟ้องขอให้รับรองบุตร article
ฟ้องบุกรุก/ลักทรัพย์
ฟ้องรับสภาพหนี้ article
คำร้องขอศาลเป็นคนสาบสูญ
คำร้องขอเลื่อนการพิจารณา
คำร้องถอนฟ้อง
คำร้องขอให้นำคดีมาพิจารณา
คำร้องขอขยายเวลายื่นคำให้การ
คำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา
คำแถลงขอปิดหมายข้ามเขต
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง
คำแถลงขอปิดหมาย
คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์
คำร้องขอให้ศาลออกคำบังคับ
คำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม article
สัญญาเช่าที่ดิน
สัญญากู้ยืมเงิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.