ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายการ
dot
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletสนับสนุนเวปไซด์
dot
ประมวลกฏหมาย
dot
bulletบรรพ 1 ความเบื้องต้น
bulletบรรพ 2 สัญญา-หนี้-ละเมิด
bulletบรรพ 3 เอกเทศสัญญา
bulletบรรพ 4 ที่ดินและทรัพย์สิน
bulletบรรพ 5 ครอบครัว
bulletบรรพ 6 มรดก
bulletกฎหมายอาญา
bulletกฏหมายสัญชาติ
bulletกฏหมายแรงงาน
bulletกฏหมายล้มละลาย
dot
Linkกฏหมาย
dot
bulletศาลยุติธรรม
bulletเนติบัณฑิต
bulletสภาทนายความ
bulletกรมบังคับคดี
bulletศาลปกครอง
dot
Linkทั่วไป
dot
bulletทีวี/ภาพยนต์
bulletคุ้มครองผู้บริโภค
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletแผนที่กรุงเทพ
bulletค้นคนจากโทรศัพท์
bulletหนังสือพิมพ์
bulletGoogle
สัญญาเช่าที่ดิน

สัญญาเช่าที่ดิน

 

 

 

 

            ระหว่าง......................................อายุ........ปี  อยู่บ้านเลขที่......................ถนน...................

 

 

แขวง/ตำบล.............................. เขต/อำเภอ............................จังหวัด.............................................

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้ให้เช่า ฝ่ายหนึ่ง

            กับ............................................ อายุ........ปี  อยู่บ้านเลขที่......................ถนน...................

แขวง/ตำบล.............................. เขต/อำเภอ............................จังหวัด.............................................

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้เช่าอีกฝ่ายหนึ่ง

            คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาเช่าที่ดินกันมีข้อความดังต่อไปนี้

            ข้อ ๑ ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าที่ดินของผู้ให้เช่าเป็นจำนวนเนื้อที่..................ไร่

..........งาน..........ตารางวา  ตามโฉนดเลขที่.............ตำบล...............อำเภอ.............จังหวัด..............

......................เพื่อ..................................................ในอัตราค่าเช่าเดือนละ..............................บาท

(...........................................................)

            ข้อ ๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเช่าที่ดินกันมีกำหนดเวลา..............ปี นับแต่วันที่.................

ถึงวันที่.............................

            ข้อ ๓ ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน และจะชำระค่าเช่าให้เป็นการล่วงหน้าภายในวันที่....................ของเดือนทุกๆ เดือน

            ข้อ ๔ ผู้เช่าตกลงจะนำค่าเช่าไปชำระแก่ผู้ให้เช่า ณ ภูมิลำเนาของผู้ให้เช่า

            ข้อ ๕ ผู้เช่าตกลงเป็นผู้ชำระค่าภาษีที่ดินแทนผู้ให้เช่า

            ข้อ ๖ ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่ใช้ที่ดินที่เช่าเพื่อการอย่างอื่นนอกจากการตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ ๑ เว้นแต่จะได้รับอนุญาติเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า

            ข้อ ๗ ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่ขุดบ่อ คู หรือทำด้วยประการใดๆ ซึ่งทำให้ที่ดินของผู้ให้เช่าเสียหายเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า

            ข้อ ๘ ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่นำที่ดินที่เช่านี้ไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงหนือโอนสิทธิการเช่าตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า

            ข้อ ๙ ผู้เช่าตกลงว่าจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าตรวจตราที่ดินที่เช่าทุกครั้งทุกครั้งไป

            ข้อ ๑๐ ถ้าผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดินที่เช่าก่อนครบกำหนดการเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า..............เดือน  ว่าจะขายในราคาเท่าใดเพื่อผู้เช่าจะได้มีโอกาสตกลงได้ซื้อก่อนหรือเพื่อผู้เช่าเตรียมตัวออกจากที่ดินที่เช่า

            ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกันก็ดี ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกกล่าวให้ผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือบอกเลิกสัญญานี้และเรียกค่าเสียหายจากผู้เช่าได้ทันที

            ข้อ ๑๒ ถ้าผู้เช่าจะต้องออกไปจากที่ดินที่เช่าไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่ารื้อถอนจากผู้ให้เช่า

            ข้อ ๑๓ ในวันทำสัญญาเช่านี้ ผู้เช่าได้ตรวจดูที่ดินที่เช่าแล้วเห็นว่ามีสภาพปกติ และผู้ให้เช่าได้ส่งมอบที่ดินที่เช่าแก่ผู้เช่าแล้ว

 

            สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาอันแท้จริงของคู่สัญญา จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

 

                                                                                    ลงชื่อ..........................................ผู้ให้เช่า

 

 

       (..........................................)

                                                                                    ลงชื่อ..............................................ผู้เช่า

       (..........................................)

                                                                                    ลงชื่อ............................................พยาน

       (..........................................)

                                                                                    ลงชื่อ............................................พยาน

       (..........................................)

 

 

            สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่บ้านเลขที่....................ถนน.....................แขวง/ตำบล........................เขต/อำเภอ............................จังหวัด......................................เมื่อวันที่...........................................
คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ

คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ
หนังสือรับสภาพหนี้001 article
ฟ้องขอให้รับรองบุตร article
ฟ้องบุกรุก/ลักทรัพย์
ฟ้องรับสภาพหนี้ article
คำร้องขอศาลเป็นคนสาบสูญ
คำร้องขอเลื่อนการพิจารณา
คำร้องถอนฟ้อง
คำร้องขอให้นำคดีมาพิจารณา
คำร้องขอขยายเวลายื่นคำให้การ
คำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา
คำแถลงขอปิดหมายข้ามเขต
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง
คำแถลงขอปิดหมาย
คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์
คำร้องขอให้ศาลออกคำบังคับ
สัญญาซื้อขายรถยนต์ article
คำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม article
สัญญากู้ยืมเงิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.