ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายการ
dot
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletสนับสนุนเวปไซด์
dot
ประมวลกฏหมาย
dot
bulletบรรพ 1 ความเบื้องต้น
bulletบรรพ 2 สัญญา-หนี้-ละเมิด
bulletบรรพ 3 เอกเทศสัญญา
bulletบรรพ 4 ที่ดินและทรัพย์สิน
bulletบรรพ 5 ครอบครัว
bulletบรรพ 6 มรดก
bulletกฎหมายอาญา
bulletกฏหมายสัญชาติ
bulletกฏหมายแรงงาน
bulletกฏหมายล้มละลาย
dot
Linkกฏหมาย
dot
bulletศาลยุติธรรม
bulletเนติบัณฑิต
bulletสภาทนายความ
bulletกรมบังคับคดี
bulletศาลปกครอง
dot
Linkทั่วไป
dot
bulletทีวี/ภาพยนต์
bulletคุ้มครองผู้บริโภค
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletแผนที่กรุงเทพ
bulletค้นคนจากโทรศัพท์
bulletหนังสือพิมพ์
bulletGoogle
สัญญากู้ยืมเงิน article

สัญญากู้เงิน  

 

      ทำที่………………………………………..

 

วันที่………เดือน……………….พ.ศ…………

 

                สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง…………………………………อายุ…………ปี  อยู่บ้านเลขที่……………..

ตรอก/ซอย…………………………………………………..ถนน……………………………………………ตำบล/แขวง………………………………………………..อำเภอ/เขต……………………………………….

จังหวัด………………………………………….โทรศัพท์………………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้

จะเรียกว่า “ผู้กู้” ฝ่ายหนึ่งกับ……………………………………..อายุ………...ปี  อยู่บ้านเลขที่……………...ตรอก/ซอย…………………………………………………..ถนน…………………………………………....ตำบล/แขวง………………………………………………..อำเภอ/เขต………………………………………จังหวัด………………………………………….โทรศัพท์………………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้

จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้”  อีกฝ่ายหนึ่ง  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

                ข้อ 1.  ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้และผู้กู้ตกลงกู้เงินจากผู้ได้กู้เป็นจำนวน………………………………...บาท

(…………………………………………………)  โดยผู้กู้ได้รับเงินที่กู้ไว้ครบถ้วนแล้วในขณะทำสัญญานี้

                ข้อ 2.  ผู้กู้ตกลงที่จะชำระดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ……ต่อปีและถ้าต่อไปหากผู้ให้กู้ประสงค์จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยซึ่งไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้วผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้เพิ่มอัตราดอกเบี้ย โดยไม่โต้แย้งแต่ประการใด ๆ และให้มีผลบังคับทันทีเมื่อให้กู้แจ้งอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดใหม่นั้นแก่ผู้กู้แล้ว

                ข้อ 3.  ผู้กู้ตกลงว่าจะชำระดอกเบี้ย  โดยผ่อนชำระเป็นงวด ๆ จำนวน………………...งวด  เป็นเงินงวดละ………………….บาท  ( ……………………………………………….. )  ซึ่งแต่ละงวดจะต้องชำระภายในวันที่…………..ของเดือนปฏิทิน   นับตั้งแต่งวดวันที่…………….เดือน……………………………พ.ศ…………เป็นต้นไป  แต่ทั้งนี้ผู้กู้ตกลงที่จะชำระหนี้  ตามสัญญานี้ให้ครบถ้วนทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยภายใน วันที่…………เดือน……………………………..พ.ศ…………

                อนึ่งการกำหนดเวลาชำระหนี้ดังกล่าวในวรรคก่อนไม่ตัดสิทธิผู้ให้กู้ที่จะเรียกให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยพลันโดยมิจำกัดต้องได้รับความยินยอมจากผู้กู้ก่อน ซึ่งผู้กู้ตกลงจะชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ภายในกำหนด…………วัน นับแต่วันที่ผู้ให้กู้เรียกให้ชำระตามวรรคนี้

                ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นเวลาหนึ่งปี ผู้กู้ยินยอมให้ทบจำนวนดอกเบี้ยที่ค้างชำระเข้าเป็นต้นเงินในวันที่ครบกำหนดหนึ่งปีนั้น และผู้กู้ต้องเสียดอกเบี้ยในเงินต้นจำนวนใหม่ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดหนึ่งปีตลอดไปในอัตราเดียวกับที่กำหนดในข้อ 2. จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

                ข้อ 4.  หากผู้กู้ผิดนัดไม่ส่งดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 3. ผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้เรียกชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมดคืนได้ทันทีแม้จะยังไม่ถึงกำหนดชำระก็ตาม

                ข้อ 5.  ผู้กู้สัญญาว่า หากผู้กู้ย้ายภูมิลำเนาจากที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ผู้กู้จะแจ้งที่อยู่ใหม่ให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือ

                ข้อ 6.  หากผู้กู้ผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งแห่งสัญญานี้ ผู้กู้ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายบรรดาที่ผู้ให้กู้จะพึงได้รับอันเนื่องจากการผิดข้อตกลงดังกล่าว รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือน ทวงถามให้ชำระหนี้ ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีให้ชำระหนี้ตามสัญญานี้  ให้แก่ผู้ให้กู้ด้วย

                ข้อ 7.  เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามสัญญานี้ ผู้กู้ได้มอบ…………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

ให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้เป็นประกันจนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับชำระหนี้ตามสัญญานี้จนเต็มจำนวน ซึ่งผู้กู้ขอรับรองว่าทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นประกัน เป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวของผู้กู้และเป็นทรัพย์สินที่ปราศจากภาระติดพันใด ๆ หรือผู้กู้ได้ให้ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………...

เข้าทำสัญญาค้ำประกันการกู้เงินตามสัญญานี้ ดังปรากฏรายละเอียดในสัญญาค้ำประกัน

                ข้อ 8.  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้นำคดีขึ้นสู่ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีในเขต

กรุงเทพมหานครหากมีกรณีพิพาทอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้

 

                สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกันให้คู่สัญญายึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 

ลงชื่อ…………………………………..ผู้กู้                 ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้กู้

       (                                                             )                            (                                                               )

 

ลงชื่อ………………………………….พยาน            ลงชื่อ……………………………………….พยาน

       (                                                             )                          (                                                               )

 

 

 

โดยwww.skidlaw.com  ติดต่อทนายความ  0816500100
คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ

คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ
หนังสือรับสภาพหนี้001 article
ฟ้องขอให้รับรองบุตร article
ฟ้องบุกรุก/ลักทรัพย์
ฟ้องรับสภาพหนี้ article
คำร้องขอศาลเป็นคนสาบสูญ
คำร้องขอเลื่อนการพิจารณา
คำร้องถอนฟ้อง
คำร้องขอให้นำคดีมาพิจารณา
คำร้องขอขยายเวลายื่นคำให้การ
คำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา
คำแถลงขอปิดหมายข้ามเขต
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง
คำแถลงขอปิดหมาย
คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์
คำร้องขอให้ศาลออกคำบังคับ
สัญญาซื้อขายรถยนต์ article
คำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม article
สัญญาเช่าที่ดินCopyright © 2010 All Rights Reserved.